Odborné zaměření

 

Pedagogické a výzkumné zaměření

 • Předmět „Úvod do potravinářské legislativy“ (bakalářské studium, fakultní předmět FPBT)
 • Předmět „Management jakosti v produkci potravin“ (magisterské studium, FPBT)
 • Předmět „Kvalita v laboratorní a výrobní praxi“ (magisterské studium, FPBT + FTOP)
 • Předmět „Kvalita odběru a analýzy vzorků v kontrole potravin“ (v přípravě, doktorandské studium)
 • Výzkum v oblasti vývoje a validace analytických metod.
 • Výzkum vlivu znečištění životního prostředí na plodiny a potraviny.
 • Výzkum reziduí pesticidů v potravinách a plodinách.

Další odborné aktivity

 • Expertní posuzování odborné způsobilosti zkušebních a kalibračních laboratoří a certifikačních orgánů v oblasti potravin a životního prostředí.
 • Zpracování technických norem pro metody zkoušení potravin a pro systémy managementu kvality a bezpečnosti.
 • Vzdělávání pracovníků zkušebních laboratoří a kontrolních organizací.
 • Člen oborové rady studijního oboru Analytická chemie VŠCHT Praha.
 • Člen redakční rady časopisu Czech Journal of Food Sciences.
 • Člen hodnotící komise pro České cechovní normy při Potravinářské komoře ČR.
 • Člen Technické normalizační komise 151 Potraviny (ÚNMZ)
 • Člen vědecké rady Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o.