Kvalita v laboratorní a výrobní praxi

Zaměření předmětu

Kvalita výrobků/služeb je rozhodující pro úspěšnost a důvěryhodnost výrobce/poskytovatele a tím spíše pro jejich uživatele i celou společnost. To zahrnuje i parametry významné pro ochranu zdraví, životního prostředí ale i pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Stejně jako provozovatelé potravinářských podniků, také zkušební laboratoře musí systémovou péči o kvalitu zahrnout do své strategie a aktivně ji řídit. Znalosti mezinárodně uznávaných systémových požadavků na management kvality a bezpečnosti a pravidel pro jejich využití v praxi patří k základním znalostem na všech manažerských úrovních. Tento předmět má za cíl uvést studenty do problematiky managementu kvality jak při výrobě a distribuci potravin, tak i ve zkušebních a výzkumných laboratořích a dalších testovacích zařízeních, která se zabývají hodnocením kvality a bezpečnosti potravin, krmiv, léčiv, a kontrolou znečištění složek životního prostředí, zejména vody. Součástí předmětu je seznámení s právními a technickými normami nezbytnými pro zajištění kvality a bezpečnosti při výrobě potravin a s postupy, jak tyto požadavky v reálné praxi dosáhnout. V přednáškách a cvičeních jsou prezentovány příklady a případové studie, které se využijí i pro praktické procvičení.

Syllabus

 1. Management kvality a bezpečnosti ve výrobě a zkušebních laboratořích, modely managementu (ISO 9001 a 22000, GLP, ISO 17025, BRC).
 2. Mezinárodní standardizace a zkušebnictví, certifikace výrobků a procesů, inspekce výroby, odpovědnost za výrobek.
 3. Základní pojmy a definice používané analytickou laboratoří, přesnost výsledků zkoušek.
 4. Výběr, verifikace a validace analytických metod, pracovní charakteristiky.
 5. Kalibrace, návaznost měření, referenční materiály, nejistoty měřených hodnot.
 6. Řízení a prokazování kvality v analytické laboratoři (QC, SPC).
 7. Audity v systému kvality, řízení dokumentace, nápravná opatření, zlepšování procesů.
 8. Mezilaboratorní porovnání, testy způsobilosti, transfer a implementace analytických metod.
 9. Vyjadřování a interpretace výsledků zkoušek, hodnocení shody se specifikacemi.
 10. Laboratorní informační systémy, ochrana dat, vzorků a důvěrných informací.
 11. Vzorkování zemědělských a potravinářských komodit a složek životního prostředí, vzorkovací plány, nejistota vzorkování, statistická přejímka.
 12. Správná výrobní a hygienická praxe, analýza rizika a systém kritických bodů (HACCP, BRC).
 13. Základní výrobní operace a jejich vliv na kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin.
 14. Integrita v produkci potravin a v laboratorní kontrole; autentikace potravin, falšování.
 15. Úřední kontrola potravin, výkon odborného státního dozoru.

Dokumenty ke stažení (zrušeno)

 1. Přednáška Kvalita a procesy ve výrobě a službách
 2. Přednášky Systémy managementu kvality a bezpečnosti
 3. Přednáška Technické normy pro řízení a prokazování kvality
 4. Přednáška Systém managementu kvality ve zkušební laboratoři
 5. Přednáška Chyby a hodnocení výsledků měření
 6. Přednáška Odhad nejistoty zkoušek
 7. Příklady interpretace nejistot (viz cvičení)
 8. Přednáška Rozhodování o shodě se specifikací (limitem)
 9. Přednáška Statistické metody pro řízení kvality
 10. Přednáška Metrologická návaznost a kalibrace
 11. Přednáška Validace analytických metod
 12. Přednáška Mezilaboratorní porovnání zkoušek
 13. Přednášky o odběrech vzorků potravin a přejímce
 14. Terminologie z oblasti managentu kvality a zkušebních laboratoří
 15. Laboratory Guide to Method Validation, EURACHEM 2014
 16. Vyhláška o zkoušení potravin a odběru vzorků
 17. EA 4/09 – Požadavky na akreditaci senzorických laboratoří
 18. EA 4/14 – Výběr a používání referenčních materiálů
 19. Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food
 20. Průvodce kvalitou v analytické chemii – pomůcka k akreditaci (Kvalimetrie 22)
 21. Požadavky na klinické laboratoře (příklad prezentace studentů)

Aktuální informace pro studenty:

Všechny učební materiály byly převedeny do e-learningu VŠCHT (https://e-learning.vscht.cz/), kde jste všichni zaregistrováni.

Nyní jsou výukové materiály a informace aktuální už jen v e-learningu a na této stránce nebudou už aktualizovány.

Pro přihlašování k ústní zkoušce použijte systém SIS

Kontakt

Telefon: 220 443 057 (prof. Kocourek) Email: Vladimir.Kocourek(zavinac)vscht.cz

Pro dotazy, připomínky a požadavky na konzultace využívejte přednostně tento e-mail !

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav analýzy potravin a výživy, Technická 3, 16628 Praha 6 Budova B, 1. patro, č. dv.137 (prof. Kocourek)