Úvod do potravinářské legislativy

Zaměření předmětu

Cílem přednášek předmětu Úvod do potravinářské legislativy je seznámit studenty s Evropským i národním právním systémem v oblasti výroby a kontroly potravin, nutraceutik, léčiv a biopreparátů. Jsou vysvětleny klíčové požadavky právních předpisů na výrobu, označování a distribuci potravin, na veřejné stravování a obchodování s potravinami a nutraceutiky. Pozornost je věnována posuzování kvality, bezpečnosti a výživové hodnoty potravin a ochraně spotřebitele a tržního prostředí. Je popsána úloha technických norem a systémů managementu kvality a bezpečnosti.

Studenti by po absolvování přednášek měli mít přiměřené znalosti legálních podmínek pro zpracování a distribuci potravin a nutraceutik, orientovat se v nejdůležitějších právních a technických dokumentech a v používané terminologii. Měli by se orientovat v hierarchii právních a technických norem a být schopni si vyhledat aktuálně platné dokumenty specifikující požadavky na konkrétní výrobek či proces. Své znalosti by měli být schopni uplatnit i při forenzním šetření, při komunikaci s orgány státní správy a managementu projektů.

Vzhledem k neustálému vývoji legislativy národní i evropské nemusí být uváděné odkazy na konkrétní právní předpisy přes všechnu snahu vždy aktuální.  Aktuální citaci a platné znění konkrétního předpisu by si ale měl každý student umět v praxi vyhledat a v přiměřené míře dokázat i interpretovat. Některé zásadní požadavky právních a technických předpisů jsou vysvětleny na praktických příkladech.

Syllabus (stručně)

 1. Potravinové právo národní a EU: principy, oblasti regulace, bezpečnost výrobků, odpovědnost za vady, falšování a ochrana spotřebitele.
 2. Struktura právních předpisů národních a evropských, technické normy, certifikace, informační zdroje.
 3. Strategie bezpečnosti – vědecké principy, analýza rizik, systém varování (RASFF), krizové řízení;  Zákon o veřejném zdraví.
 4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky, ochrana před falšováním.
 5. Chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv.
 6. Podmínky používání přídatných látek a aromat, obohacování potravin.
 7. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy (A); Správná hygienická a výrobní praxe (B).
 8. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti.
 9. Označování potravin a informace pro spotřebitele, výpočet a uvádění výživové hodnoty, výživová a zdravotní tvrzení.
 10. Potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy – nutraceutika, bioprodukce a biopotraviny; autenticita a původ potravin.
 11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu, dovoz a vývoz potravin.
 12. Úřední kontrola potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a opatření.
 13. Hodnocení kvality a bezpečnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků.
 14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, ochrana životního prostředí, „chemická“ legislativa (REACH).
 15. Zkouškový test.

Aktuální informace pro studenty:

Všechny učební materiály byly převedeny do e-learningu VŠCHT (https://e-learning.vscht.cz/), kde jste všichni zaregistrováni.

Nyní jsou výukové materiály a informace aktuální už jen v e-learningu a na této stránce nebudou už aktualizovány.

Pro přihlašování k ústní zkoušce použijte systém SIS